Zapisy

Rejestracja w terminie 18.09.2020 r. do 24.09.2020 r.   – ZAKOŃCZONA

Regulamin Biegu Młodzieży w ramach biegu Wśród Krasnych Pól 26.09.2020 r. godz. 10:00

ORGANIZATOR BIEGU

Organizatorem Zawodów jest Gmina Krasnopol wraz z Gminnym Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu

 CEL

 • Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców.
 • Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

TERMIN I MIEJSCE BIEGU MŁODZIEŻY

Bieg odbędzie się 26.09.2020 r. (sobota) godz. 10:00 na Stadionie  250 – lecia Krasnopola przy Szkole Podstawowej w Krasnopolu (ul. Wojska Polskiego 63)

PROGRAM:

8:00:00 – 9:30  rejestracja w  Biurze Zawodów, wydawanie numerów startowych (Stadion 250-lecia Krasnopola)

10:00 otwarcie Biegu Młodzieży

10:05 – 10:45  starty na dystansach 60 m, 600 m i 900 m

11:00  dekoracja zwycięzców biegów  60 m, 600 m i 900 m

11.30   zakończenie Biegu Młodzieży

W trakcie zawodów, dzięki uprzejmości WORD Suwałki, będzie można doskonalić jazdę na torze rowerowym z elementami mobilnego miasteczka ruchu drogowego.

 

DYSTANS I KATEGORIA WIEKOWA

 • Dystans: 60 m dla młodzieży w wieku 7-9 lat (2011-2013)
 • Dystans: 600 m dla młodzieży w wieku 10-12 lat (2008-2010)
 • Dystans: 900 m dla młodzieży w wieku 13-15 lat (2005-2007)

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Udział w zawodach jest dobrowolny i wymaga zgody rodzica/opiekuna prawnego zawodnika, oraz rejestracji na stronie biegu lub u nauczycieli wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej w Krasnopolu w terminie 18.09.2020 do 24.09.2020 r.
 • Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który należy przypiąć do koszulki.
 • W momencie weryfikacji/odbioru numeru startowego oraz podczas  i po biegu, obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa z wyjątkiem uczniów  klas 4-8 Szkoły Podstawowej w Krasnopolu, po podpisaniu przez rodzica stosownego oświadczenia, którzy będą w trakcie trwania zawodów pod opieką nauczycieli.
 • Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko przed, w trakcie i po biegu.
 • Rodzic/Opiekun prawny dziecka oświadcza że zapoznał się z regulaminem biegu.
 • Zgłaszający do biegu rodzice/opiekunowie prawni oświadczają, że start dzieci jest na ich wyłączną odpowiedzialność i że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w biegu.
 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń obowiązujących, w dniu zawodów, w związku z zagrożeniem COVID-19.

ZGŁOSZENIA

Zapisy  na stronie internetowej Biegu Wśród Krasnych Pól lub u nauczycieli wychowania  fizycznego Szkoły Podstawowej w Krasnopolu w terminie 18.09.2020 do 24.09.2020 r.

Podczas elektronicznej rejestracji wymagane będzie podanie następujących danych zawodnika: Imię i Nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, nr telefonu opiekuna prawnego i czynny adres e-mail. Wymagane oświadczenie i zgoda rodziców/opiekunów wypełnić należy w biurze zawodów w trakcie  odbierania pakietu startowego lub dostarczyć dla nauczyciela wychowania fizycznego  Szkoły Podstawowej w Krasnopolu, który zapisał ucznia.

Ustalony limit  startujących w zawodach: 50 – decyduje kolejność zgłoszenia (w przypadku dużego zainteresowania organizator może zwiększyć liczbę zawodników. Liczba uczestników nie może być większa od  dopuszczalnej określonej w przepisach związanych z zagrożeniem COVID – 19)

OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa za bieg: bezpłatny

KLASYFIKACJE I NAGRODY

Klasyfikacja w podziale na  dziewczęta i chłopców w biegach na 60, 600 i 900 m. Organizator przewiduje nagrody i puchary za zajęcie miejsc 1-3 w poszczególnych biegach.  Wśród uczestników biegów mogą zostać rozlosowane  dodatkowe nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Organizator, zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania danych osobowych, oraz zdjęć w celu opublikowania lub przedstawienia imion, nazwisk dzieci na stronach internetowych organizatora w tym stronie i profilu facebookowym  Biegu Wśród Krasnych Pól.
 • Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad (w szczególności zasad fair play) i przepisów w tym ograniczeń obowiązujących w dniu zawodów w związku z zagrożeniem COVID-19,
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 • Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko – uczestnika.
 • W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • Rodzice (lub opiekunowie) uczestników zawodów wyrażają też zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Zawodów, zgodnie z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zamieszczoną na stronie organizatora.

EWENTUALNE ZMIANY REGULAMINU

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu związanych z procesem organizacyjnym zawodów. Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie Organizatora: www.wsrodkrasnychpol.pl

Rodzice (lub opiekunowie) uczestników zawodów i zawodnicy są zobowiązani do zapoznawania się z regulaminem wraz z ewentualnymi zmianami oraz jego przestrzegania.

 

 

 

10 km „Leśny Bieg” w ramach Biegu Wśród Krasnych Pól

Krasnopol, 02.08.2020 r. 14:00

ZAPISY: https://elektronicznezapisy.pl/event/4830/strona.html

VI edycja Biegu Wśród Krasnych Pól została przełożona na 8.08.2021 r..