Regulamin

Regulamin VI Biegu Wśród Krasnych Pól + Aneks z dnia 4.06.2021 r.

Krasnopol, 08.08.2021 r.

CEL BIEGU

Popularyzacja kultury fizycznej, zdrowego trybu życia oraz biegania jako jednej z form aktywności fizycznej, promocja wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności, promocja Gminy Krasnopol.

ORGANIZATOR

Organizatorem Zawodów jest Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu. BIEGI odbędą się 8 sierpnia 2021 roku. Baza i Biuro Zawodów zlokalizowane będą w Szkole Podstawowej w Krasnopolu (Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 63). Start i Meta na stadionie lekkoatletycznym przy w/w Szkole.

PROGRAM
Zawody odbędą się wg następującego programu (w zależności od sytuacji epidemiologicznej program może być zmieniony):

BIEG ok. 10  km   
11:00 – 15:30 praca Biura Zawodów, wydawanie pakietów startowych
16:00 start kategorii Bieg
ok. 17:00 przybycie pierwszego zawodnika
17:30 limit czasu dla kategorii Bieg ok. 10 km
17:45 dekoracja zwycięzców

BIEG ok.  5 km
11:00 – 15:30 praca Biura Zawodów, wydawanie pakietów startowych
16:10 start kategorii Bieg
ok. 16:30 przybycie pierwszego zawodnika
17:00 limit czasu dla kategorii Bieg 5 km
17:45 dekoracja zwycięzców

NORDIC WALKING ok. 5 km

11:00 – 15:30 praca Biura Zawodów, wydawanie pakietów startowych
16:10 start kategorii  Nordic Walking
17:00 limit czasu dla kategorii Nordic Walking 5 km
17:45 dekoracja zwycięzców

BIEGI  DLA DZIECI do ok. 0,9 km (dystanse i kategorie wiekowe zostaną określone odrębnym regulaminem)

9:00 – 11:00  rejestracja w  Biurze Zawodów, wydawanie numerów startowych (Stadion 250-lecia Krasnopola)
11:30 rozpoczęcie zawodów
11:30 – 14:00  starty na dystansach 100 m, 300 m, 600 m  i 900 m
11:40 – 14:00  dekoracja zwycięzców biegów –  po każdym z dystansów (na bieżąco)
14:00   zakończenie Biegu Młodzieży


TRASY, LIMITY, PUNKTY KONTROLNE, BUFETY
BIEGI odbędą się na dwóch dystansach (do wyboru) ok. 10 km (nawierzchnia asfalt) i ok. 5 km, NORDIC WALKING na jednym dystansie ok. 5. km,. Nawierzchnia trasy mieszana (drogi  asfaltowe,  szutrowe). Szczegółowy opis trasy w zakładce „Trasa”.  BIEGI DLA DZIECI odbędą się na stadionie.
Zawody zostaną rozegrane w czterech kategoriach:
BIEG – ok. 10 km
Łączny limit uczestników na dwóch dystansach: 240 osób
Limit czasowy: 1 godzina 30 minut
Na trasie 3 punkty z wodą a na jednym z nich drobne przekąski.
BIEG – ok. 5 km
Łączny limit uczestników na dwóch dystansach: 240 osób
Limit czasowy: 1 godzina
Na trasie 1 punkt  z wodą.
NORDIC WALKING – ok. 5 km
Limit uczestników: 30 osób
Limit czasowy: 1 godzina
Na trasie 1 punkt  z wodą.
BIEGI DLA DZIECI
Limit uczestników: 30 osób
Biegi odbędą się na stadionie w Krasnopolu
UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia limitu uczestników pomiędzy trasami. Limit łączny (w zawodach)  na wszystkich  trasach wynosi 300 osób.
UCZESTNICTWO
Aby wziąć udział w zawodach, należy spełnić następujące warunki:
 • zarejestrować się za pomocą formularza zgłoszeniowego w wyznaczonym terminie
 • zaakceptować regulamin;
 • mieć ukończone 18 lat,  albo mieć ukończone 16 lat i przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Biegu lub Nordic Walking;
 • odebrać pakiet startowy w Biurze Zawodów w wyznaczonych godzinach;
 • wykazać brak przeciwwskazań zdrowotnych poprzez stosowne oświadczenie pisemne lub zaświadczenie lekarskie.
 • stawić się punktualnie na starcie.
 • Stosować się do obowiązujących w dniu zawodów obostrzeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Dla kategorii BIEGI DZIECI dodatkowo zastosowanie będzie miał osobny regulamin

ZASADY, RYWALIZACJA, NAGRODY
Prowadzone  będą  klasyfikacje  w  kategoriach:  generalna  kobiet  i  generalna  mężczyzn.
Organizator przewiduje  puchary w kategorii głównej BIEG ok. 10 km i BIEG ok. 5 km  za trzy pierwsze  miejsca oraz pierwsze miejsce w  kategorii Nordic Walking ok.5 km. Nagrody   dla  zwycięzców  poszczególnych  kategorii , uzależnione będą od pozyskanych Sponsorów.  Organizator w miarę możliwości może ogłosić dodatkowe klasyfikacje (np. wiekowe itp.) oraz rozszerzyć pulę nagród.  Bieg ma wymiar  charytatywny, organizator nie pobiera opłaty startowej.
Zasady obowiązujące podczas zawodów:
 • każdy uczestnik zobowiązany jest do zamocowania numeru startowego w widocznym miejscu z przodu swojego ciała,
 • każdy uczestnik porusza się wyłącznie po wyznaczonej trasie,
 • każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
 • każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenach leśnych,
 • obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia, niszczenia roślinności i infrastruktury oraz innych działań niosących szkodę przyrodzie.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest stosować do aktualnych obostrzeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Niestosowanie się do któregokolwiek z punktów Regulaminu może grozić dyskwalifikacją uczestnika.
BEZPIECZEŃSTWO
Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą rościć żadnych pretensji wobec Organizatora.
Przystępując do Zawodów każdy uczestnik deklaruje, iż jego stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w tego rodzaju aktywności fizycznej, co potwierdza własnoręcznym podpisem na oświadczeniu o zdolności do udziału w biegu. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie wypełnia i podpisuje opiekun prawny.
Uczestnicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności przy przekraczaniu dróg asfaltowych oraz do bezwzględnego podporządkowania się oznaczeniom ostrzegawczym Organizatora i poleceniom Policji oraz służby porządkowej Organizatora.
REZYGNACJA
W przypadku rezygnacji z udziału w Zawodach, osoba zarejestrowana jest zobowiązana do poinformowania organizatora najpóźniej w przeddzień zawodów lub w dniu zawodów w ciągu pierwszej godziny pracy biura zawodów (telefonicznie, e-mail, osobiście).
W przypadku rezygnacji na trasie Zawodów, niezbędne jest telefoniczne poinformowanie Organizatora o rezygnacji pod numerem wskazanym w pakiecie startowym.
OPŁATA STARTOWA
Udział w VI edycji Biegu Wśród Krasnych Pól jest bezpłatny. Organizator rezygnuje z pobierania opłaty startowej. Z uwagi na charytatywny charakter Biegu mogą Państwo dobrowolnie przekazać 1% podatku lub darowiznę na rzecz dziecka niepełnosprawnego zamieszkującego na terenie gminy Krasnopol. Wykaz KRS opublikowany na stronie Organizatora.
 http://kulturakrasnopol.pl/lista-dzieci-z-gminy-krasnopol-objetych-wsparciem-organizatorow-biegu-wsrod-krasnych-pol/
ŚWIADCZENIA
Organizator zapewnia następujące świadczenia:
 • ubezpieczenie NNW,
 • napój i drobny poczęstunek na mecie,
 • punkty odżywcze na trasie (napoje, przekąski),
 • obsługa sędziowska,
 • pomiar czasu,
 • numer startowy,
 • pamiątkowy medal dla każdego, kto ukończy trasę,
 • nagrody dla najlepszych zawodników uzależnione będą od pozyskanych Sponsorów,
 • zabezpieczenie medyczne Zawodów.
OCHRONA WIZERUNKU, DANE OSOBOWE
Uczestnicy Zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących Zawodów, tj. w szczególności w relacjach z Zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów oraz Sponsorów.
Uczestnicy Zawodów wyrażają też zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Zawodów, zgodnie z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik do regulaminu.
EWENTUALNE ZMIANY REGULAMINU
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w tym odwołania zawodów. Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie Organizatora: www.wsrodkrasnychpol.pl
Zawody odbędą się, lub mogą zostać odwołane, zgodnie z obowiązującymi w dniu zawodów obostrzeniami  związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Uczestnicy są zobowiązani do zapoznawania się z regulaminem wraz z ewentualnymi zmianami
 ANEKS z dnia 4.06.2021 r.

w regulaminie poprawiono dystans biegu z 12 km na 10 km i 4,5 km na 5 km. Ponadto określono rodzaj nawierzchni dla biegu 10 km (asfalt)