Regulamin

Regulamin Biegu Młodzieży w ramach biegu Wśród Krasnych Pól 26.09.2020 r. godz. 10:00

ORGANIZATOR BIEGU

Organizatorem Zawodów jest Gmina Krasnopol wraz z Gminnym Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu

 CEL

 • Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców.
 • Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

TERMIN I MIEJSCE BIEGU MŁODZIEŻY

Bieg odbędzie się 26.09.2020 r. (sobota) godz. 10:00 na Stadionie  250 – lecia Krasnopola przy Szkole Podstawowej w Krasnopolu (ul. Wojska Polskiego 63)

PROGRAM:

8:00:00 – 9:30  rejestracja w  Biurze Zawodów, wydawanie numerów startowych (Stadion 250-lecia Krasnopola)

10:00 otwarcie Biegu Młodzieży

10:05 – 10:45  starty na dystansach 60 m, 600 m i 900 m

11:00  dekoracja zwycięzców biegów  60 m, 600 m i 900 m

11.30   zakończenie Biegu Młodzieży

W trakcie zawodów, dzięki uprzejmości WORD Suwałki, będzie można doskonalić jazdę na torze rowerowym z elementami mobilnego miasteczka ruchu drogowego.

 

DYSTANS I KATEGORIA WIEKOWA

 • Dystans: 60 m dla młodzieży w wieku 7-9 lat (2011-2013)
 • Dystans: 600 m dla młodzieży w wieku 10-12 lat (2008-2010)
 • Dystans: 900 m dla młodzieży w wieku 13-15 lat (2005-2007)

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Udział w zawodach jest dobrowolny i wymaga zgody rodzica/opiekuna prawnego zawodnika, oraz rejestracji na stronie biegu lub u nauczycieli wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej w Krasnopolu w terminie 18.09.2020 do 24.09.2020 r.
 • Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który należy przypiąć do koszulki.
 • W momencie weryfikacji/odbioru numeru startowego oraz podczas  i po biegu, obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa z wyjątkiem uczniów  klas 4-8 Szkoły Podstawowej w Krasnopolu, po podpisaniu przez rodzica stosownego oświadczenia, którzy będą w trakcie trwania zawodów pod opieką nauczycieli.
 • Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko przed, w trakcie i po biegu.
 • Rodzic/Opiekun prawny dziecka oświadcza że zapoznał się z regulaminem biegu.
 • Zgłaszający do biegu rodzice/opiekunowie prawni oświadczają, że start dzieci jest na ich wyłączną odpowiedzialność i że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w biegu.
 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń obowiązujących, w dniu zawodów, w związku z zagrożeniem COVID-19.

ZGŁOSZENIA

Zapisy  na stronie internetowej Biegu Wśród Krasnych Pól lub u nauczycieli wychowania  fizycznego Szkoły Podstawowej w Krasnopolu w terminie 18.09.2020 do 24.09.2020 r.

Podczas elektronicznej rejestracji wymagane będzie podanie następujących danych zawodnika: Imię i Nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, nr telefonu opiekuna prawnego i czynny adres e-mail. Wymagane oświadczenie i zgoda rodziców/opiekunów wypełnić należy w biurze zawodów w trakcie  odbierania pakietu startowego lub dostarczyć dla nauczyciela wychowania fizycznego  Szkoły Podstawowej w Krasnopolu, który zapisał ucznia.

Ustalony limit  startujących w zawodach: 50 – decyduje kolejność zgłoszenia (w przypadku dużego zainteresowania organizator może zwiększyć liczbę zawodników. Liczba uczestników nie może być większa od  dopuszczalnej określonej w przepisach związanych z zagrożeniem COVID – 19)

OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa za bieg: bezpłatny

KLASYFIKACJE I NAGRODY

Klasyfikacja w podziale na  dziewczęta i chłopców w biegach na 60, 600 i 900 m. Organizator przewiduje nagrody i puchary za zajęcie miejsc 1-3 w poszczególnych biegach.  Wśród uczestników biegów mogą zostać rozlosowane  dodatkowe nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Organizator, zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania danych osobowych, oraz zdjęć w celu opublikowania lub przedstawienia imion, nazwisk dzieci na stronach internetowych organizatora w tym stronie i profilu facebookowym  Biegu Wśród Krasnych Pól.
 • Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad (w szczególności zasad fair play) i przepisów w tym ograniczeń obowiązujących w dniu zawodów w związku z zagrożeniem COVID-19,
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 • Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko – uczestnika.
 • W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • Rodzice (lub opiekunowie) uczestników zawodów wyrażają też zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Zawodów, zgodnie z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zamieszczoną na stronie organizatora.

EWENTUALNE ZMIANY REGULAMINU

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu związanych z procesem organizacyjnym zawodów. Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie Organizatora: www.wsrodkrasnychpol.pl

Rodzice (lub opiekunowie) uczestników zawodów i zawodnicy są zobowiązani do zapoznawania się z regulaminem wraz z ewentualnymi zmianami oraz jego przestrzegania.

 

————————————————————————————————-

Regulamin  „Leśnego Biegu” w ramach Biegu Wśród Krasnych Pól

Krasnopol, 02.08.2020 r.

CEL BIEGU

Popularyzacja kultury fizycznej, zdrowego trybu życia oraz biegania jako jednej z form aktywności fizycznej, promocja wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności, promocja Gminy Krasnopol.

ORGANIZATOR

Organizatorem Zawodów jest Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu. BIEG odbędzie się 2 sierpnia 2020 roku. Baza i Biuro Zawodów zlokalizowane w siedzibie organizatora Krasnopol ul. 1 Maja 1.

PROGRAM
Zawody odbędą się wg następującego programu:

BIEG 10 km
11:00 – 13:30 praca Biura Zawodów, wydawanie pakietów startowych
13:15 – 13:45 transport zawodników na start Biegu
14:00 – 14:30 start kategorii Bieg
ok. 14:40 przybycie pierwszego zawodnika
16:00 limit czasu
16:00 dekoracja zwycięzców

TRASY, LIMITY, PUNKTY KONTROLNE

BIEG odbędzie się na trasie o długości  ok 10 km po szutrowych drogach, polnych i leśnych, na terenie gminy Krasnopol. Szczegółowy opis trasy w zakładce „Trasa” z wyznaczeniem punktów kontrolnych.

LIMIT – 50 uczestników

UCZESTNICTWO

Aby wziąć udział w zawodach, należy spełnić następujące warunki:

mieć ukończone 18 lat, zaakceptować regulamin i zgłosić się za pomocą formularza zgłoszeniowego;
odebrać pakiet startowy w Biurze Zawodów w wyznaczonych godzinach;
stawić się punktualnie na starcie (brak miejsc parkingowych) lub w wyznaczonym czasie (13:15 – 13:45) przy Biurze Zawodów, aby skorzystać z transportu organizatora.

ZASADY, RYWALIZACJA, NAGRODY

Dopuszcza się pokonanie Trasy Biegu na zasadach NORDIC WALKING.

Prowadzona będzie  klasyfikacja ogólna biegu w kategoriach:  generalna  kobiet  i  generalna  mężczyzn.

Nagrody  dla  zwycięzców  poszczególnych  kategorii  (miejsca  I-III)  z  uwagi  na  charytatywny charakter wydarzenia uzależnione będą od pozyskanych Sponsorów.

Zasady obowiązujące podczas zawodów:

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń obowiązujących, w dniu zawodów,
w związku z zagrożeniem COVID-19.

każdy uczestnik zobowiązany jest do zamocowania numeru startowego w widocznym miejscu z przodu swojego ciała,
każdy uczestnik porusza się wyłącznie po wyznaczonej trasie,
każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenach leśnych,
obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia, niszczenia roślinności i infrastruktury oraz innych działań niosących szkodę przyrodzie.

Niestosowanie się do któregokolwiek z punktów Regulaminu może grozić dyskwalifikacją uczestnika.

BEZPIECZEŃSTWO

Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą rościć żadnych pretensji wobec Organizatora.
Przystępując do Zawodów każdy uczestnik deklaruje, iż jego stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w tego rodzaju aktywności fizycznej, co potwierdza własnoręcznym podpisem na oświadczeniu o zdolności do udziału w biegu. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie wypełnia i podpisuje opiekun prawny.
Uczestnicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności przy przekraczaniu dróg publicznych oraz do bezwzględnego podporządkowania się oznaczeniom ostrzegawczym Organizatora i poleceniom Policji oraz służby porządkowej Organizatora.

REZYGNACJA

W przypadku ewentualnej chęci rezygnacji na trasie Zawodów, niezbędne jest telefoniczne poinformowanie Organizatora o rezygnacji pod numerem wskazanym w pakiecie startowym.

OPŁATA STARTOWA

Udział w „ Leśnym Biegu ” w ramach Biegu Wśród Krasnych Pól jest bezpłatny. Organizator rezygnuje z pobierania opłaty startowej. Z uwagi na charytatywny charakter Biegu mogą Państwo dobrowolnie przekazać 1% podatku lub darowiznę na rzecz dziecka niepełnosprawnego zamieszkującego na terenie gminy Krasnopol. Wykaz osób jest opublikowany na stronie Organizatora: www.wsrodkrasnychpol.pl

ŚWIADCZENIA

Organizator zapewnia następujące świadczenia:

ubezpieczenie NNW,
napój i drobny poczęstunek na mecie,

punkty z wodą na trasie,

obsługa sędziowska,

pomiar czasu,

numer startowy,

pamiątkowy szkic elektroniczny zawodnika opracowany na podstawie zdjęcia z Biegu dla każdego, kto ukończy trasę. (Szkic zostanie przesłany na adres mail podany podczas rejestracji)

nagrody dla najlepszych zawodników uzależnione będą od pozyskanych Sponsorów,

zabezpieczenie medyczne Zawodów.

Organizator zapewni wymagane środki zgodnie z obowiązującymi wytycznymi sanitarnymi oraz odpowiednią przestrzeń dla zachowania dystansu społecznego.

OCHRONA WIZERUNKU, DANE OSOBOWE

Uczestnicy Zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących Zawodów, tj. w szczególności w relacjach z Zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów oraz Sponsorów.
Uczestnicy Zawodów wyrażają też zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Zawodów, zgodnie z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik do regulaminu.

 

EWENTUALNE ZMIANY REGULAMINU

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu związanych z procesem organizacyjnym zawodów. Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie Organizatora: www.wsrodkrasnychpol.pl

W przypadku zaostrzenia procedur związanych z COVID-19 Bieg może zostać odwołany.

Uczestnicy są zobowiązani do zapoznawania się z regulaminem wraz z ewentualnymi zmianami.

Regulamin pdf