Regulamin

Regulamin  „Leśnego Biegu” w ramach Biegu Wśród Krasnych Pól

Krasnopol, 02.08.2020 r.

CEL BIEGU

Popularyzacja kultury fizycznej, zdrowego trybu życia oraz biegania jako jednej z form aktywności fizycznej, promocja wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności, promocja Gminy Krasnopol.

ORGANIZATOR

Organizatorem Zawodów jest Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu. BIEG odbędzie się 2 sierpnia 2020 roku. Baza i Biuro Zawodów zlokalizowane w siedzibie organizatora Krasnopol ul. 1 Maja 1.

PROGRAM
Zawody odbędą się wg następującego programu:

BIEG 10 km
11:00 – 13:30 praca Biura Zawodów, wydawanie pakietów startowych
13:15 – 13:45 transport zawodników na start Biegu
14:00 – 14:30 start kategorii Bieg
ok. 14:40 przybycie pierwszego zawodnika
16:00 limit czasu
16:00 dekoracja zwycięzców

TRASY, LIMITY, PUNKTY KONTROLNE

BIEG odbędzie się na trasie o długości  ok 10 km po szutrowych drogach, polnych i leśnych, na terenie gminy Krasnopol. Szczegółowy opis trasy w zakładce „Trasa” z wyznaczeniem punktów kontrolnych.

LIMIT – 50 uczestników

UCZESTNICTWO

Aby wziąć udział w zawodach, należy spełnić następujące warunki:

mieć ukończone 18 lat, zaakceptować regulamin i zgłosić się za pomocą formularza zgłoszeniowego;
odebrać pakiet startowy w Biurze Zawodów w wyznaczonych godzinach;
stawić się punktualnie na starcie (brak miejsc parkingowych) lub w wyznaczonym czasie (13:15 – 13:45) przy Biurze Zawodów, aby skorzystać z transportu organizatora.

ZASADY, RYWALIZACJA, NAGRODY

Dopuszcza się pokonanie Trasy Biegu na zasadach NORDIC WALKING.

Prowadzona będzie  klasyfikacja ogólna biegu w kategoriach:  generalna  kobiet  i  generalna  mężczyzn.

Nagrody  dla  zwycięzców  poszczególnych  kategorii  (miejsca  I-III)  z  uwagi  na  charytatywny charakter wydarzenia uzależnione będą od pozyskanych Sponsorów.

Zasady obowiązujące podczas zawodów:

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń obowiązujących, w dniu zawodów,
w związku z zagrożeniem COVID-19.

każdy uczestnik zobowiązany jest do zamocowania numeru startowego w widocznym miejscu z przodu swojego ciała,
każdy uczestnik porusza się wyłącznie po wyznaczonej trasie,
każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenach leśnych,
obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia, niszczenia roślinności i infrastruktury oraz innych działań niosących szkodę przyrodzie.

Niestosowanie się do któregokolwiek z punktów Regulaminu może grozić dyskwalifikacją uczestnika.

BEZPIECZEŃSTWO

Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą rościć żadnych pretensji wobec Organizatora.
Przystępując do Zawodów każdy uczestnik deklaruje, iż jego stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w tego rodzaju aktywności fizycznej, co potwierdza własnoręcznym podpisem na oświadczeniu o zdolności do udziału w biegu. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie wypełnia i podpisuje opiekun prawny.
Uczestnicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności przy przekraczaniu dróg publicznych oraz do bezwzględnego podporządkowania się oznaczeniom ostrzegawczym Organizatora i poleceniom Policji oraz służby porządkowej Organizatora.

REZYGNACJA

W przypadku ewentualnej chęci rezygnacji na trasie Zawodów, niezbędne jest telefoniczne poinformowanie Organizatora o rezygnacji pod numerem wskazanym w pakiecie startowym.

OPŁATA STARTOWA

Udział w „ Leśnym Biegu ” w ramach Biegu Wśród Krasnych Pól jest bezpłatny. Organizator rezygnuje z pobierania opłaty startowej. Z uwagi na charytatywny charakter Biegu mogą Państwo dobrowolnie przekazać 1% podatku lub darowiznę na rzecz dziecka niepełnosprawnego zamieszkującego na terenie gminy Krasnopol. Wykaz osób jest opublikowany na stronie Organizatora: www.wsrodkrasnychpol.pl

ŚWIADCZENIA

Organizator zapewnia następujące świadczenia:

ubezpieczenie NNW,
napój i drobny poczęstunek na mecie,

punkty z wodą na trasie,

obsługa sędziowska,

pomiar czasu,

numer startowy,

pamiątkowy szkic elektroniczny zawodnika opracowany na podstawie zdjęcia z Biegu dla każdego, kto ukończy trasę. (Szkic zostanie przesłany na adres mail podany podczas rejestracji)

nagrody dla najlepszych zawodników uzależnione będą od pozyskanych Sponsorów,

zabezpieczenie medyczne Zawodów.

Organizator zapewni wymagane środki zgodnie z obowiązującymi wytycznymi sanitarnymi oraz odpowiednią przestrzeń dla zachowania dystansu społecznego.

OCHRONA WIZERUNKU, DANE OSOBOWE

Uczestnicy Zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących Zawodów, tj. w szczególności w relacjach z Zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów oraz Sponsorów.
Uczestnicy Zawodów wyrażają też zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Zawodów, zgodnie z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik do regulaminu.

 

EWENTUALNE ZMIANY REGULAMINU

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu związanych z procesem organizacyjnym zawodów. Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie Organizatora: www.wsrodkrasnychpol.pl

W przypadku zaostrzenia procedur związanych z COVID-19 Bieg może zostać odwołany.

Uczestnicy są zobowiązani do zapoznawania się z regulaminem wraz z ewentualnymi zmianami.

Regulamin pdf