Regulamin

VI edycja Biegu Wśród Krasnych Pól została przełożona na 8.08.2021 r.. Jeżeli będą możliwości prawne bezpiecznej organizacji mniejszych biegów, to w dniu 2.08.2020 r. odbędzie się bieg na ok. 10 km.

Regulamin i zapisy – jak tylko zapali się zielone światło !!!.

Regulamin VI Biegu Wśród Krasnych Pól

Krasnopol, 08.08.2021 r.

CEL BIEGU

Popularyzacja kultury fizycznej, zdrowego trybu życia oraz biegania jako jednej z form aktywności fizycznej, promocja wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności, promocja Gminy Krasnopol.

ORGANIZATOR

Organizatorem Zawodów jest Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu. BIEG odbędzie się 2 sierpnia 2020 roku. Baza i Biuro Zawodów zlokalizowane będą w Szkole Podstawowej w Krasnopolu (Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 63). Start i Meta na stadionie lekkoatletycznym przy w/w Szkole.

PROGRAM
Zawody odbędą się wg następującego programu:

BIEG 11,5 km
12:00 – 15:30 praca Biura Zawodów, wydawanie pakietów startowych
16:10 start kategorii Bieg
ok. 16:55 przybycie pierwszego zawodnika
17:40 limit czasu dla kategorii Bieg 11,5 km
17:45 dekoracja zwycięzców

BIEG 4,5 km
12:00 – 15:30 praca Biura Zawodów, wydawanie pakietów startowych
16:00 start kategorii Bieg
ok. 16:20 przybycie pierwszego zawodnika
17:00 limit czasu dla kategorii Bieg 4,5 km
17:45 dekoracja zwycięzców

NORDIC WALKING 4,5 km

12:00 – 15:30 praca Biura Zawodów, wydawanie pakietów startowych
16:00 start kategorii  Nordic Walking
17:00 limit czasu dla kategorii Nordic Walking
17:45 dekoracja zwycięzców

BIEG DLA DZIECI 0,8 km

12:00 – 15:30 praca Biura Zawodów, wydawanie pakietów startowych
15:40 start kategorii Bieg dla dzieci
15:55 limit czasu dla kategorii Bieg dla dzieci
17:45 dekoracja zwycięzców

 

TRASY, LIMITY, PUNKTY KONTROLNE, BUFETY

BIEG odbędzie się na trasie o długości 11,5 km i 4,5 km, NORDIC WALKING 4,5 km i BIEG DLA DZIECI 800 m (na stadionie), z przewagą dróg szutrowych, polnych i leśnych, na terenie gminy Krasnopol. Szczegółowy opis trasy w zakładce „Trasa”.

Zawody zostaną rozegrane w czterech kategoriach:

BIEG – 11,5 km
Łączny limit uczestników na dwóch dystansach: 240 osób
Limit czasowy: 1 godzina 30 minut  na ok. 11,5 km
Na trasie 4 punkty z wodą a na dwóch z nich drobne przekąski.

BIEG – 4,5 km
Łączny limit uczestników na dwóch dystansach: 240 osób

Limit czasowy: 1 godzina na ok. 4,5 km
Na trasie 2 punkty z wodą.

NORDIC WALKING – 4,5 km
Limit uczestników: 30 osób
Limit czasowy: 1 godzina na ok. 4,5 km
Na trasie 2 punkty z wodą.

BIEG DLA DZIECI na trasie ok. 800 m wytyczonej na terenie miejscowości Krasnopol.
W biegu ok. 800 m mogą wziąć udział dzieci w wieku od 9 do 15 lat.
Limit uczestników: 30 osób
Limit czasowy: 15 min.

UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia limitu uczestników pomiędzy trasami. Limit łączny na  trasach wynosi 300 osób.

UCZESTNICTWO

Aby wziąć udział w zawodach, należy spełnić następujące warunki:

 • zarejestrować się za pomocą formularza zgłoszeniowego w wyznaczonym terminie
 • zaakceptować regulamin;
 • mieć ukończone 18 lat,  albo mieć ukończone 16 lat i przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Biegu lub Nordic Walking;
 • odebrać pakiet startowy w Biurze Zawodów w wyznaczonych godzinach;
 • wykazać brak przeciwwskazań zdrowotnych poprzez stosowne oświadczenie pisemne lub zaświadczenie lekarskie.
 • stawić się punktualnie na starcie.

Dla kategorii BIEG DZIECI zastosowanie będzie miał osobny regulamin

ZASADY, RYWALIZACJA, NAGRODY

Prowadzone  będą  klasyfikacje  w  kategoriach:  generalna  kobiet  i  generalna  mężczyzn.

Nagrody  dla  zwycięzców  poszczególnych  kategorii  (miejsca  I-III)  z  uwagi  na  charytatywny charakter wydarzenia uzależnione będą od pozyskanych Sponsorów.  Organizator w miarę możliwości może ogłosić dodatkowe klasyfikacje (np. wiekowe itp.)

Zasady obowiązujące podczas zawodów:

 • każdy uczestnik zobowiązany jest do zamocowania numeru startowego w widocznym miejscu z przodu swojego ciała,
 • każdy uczestnik porusza się wyłącznie po wyznaczonej trasie,
 • każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
 • każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenach leśnych,
 • obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia, niszczenia roślinności i infrastruktury oraz innych działań niosących szkodę przyrodzie.
 • Chip pomiaru czasu (wielokrotnego użytku) podlega zwrotowi.

Niestosowanie się do któregokolwiek z punktów Regulaminu może grozić dyskwalifikacją uczestnika.

BEZPIECZEŃSTWO

Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą rościć żadnych pretensji wobec Organizatora.
Przystępując do Zawodów każdy uczestnik deklaruje, iż jego stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w tego rodzaju aktywności fizycznej, co potwierdza własnoręcznym podpisem na oświadczeniu o zdolności do udziału w biegu. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie wypełnia i podpisuje opiekun prawny.
Uczestnicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności przy przekraczaniu dróg asfaltowych oraz do bezwzględnego podporządkowania się oznaczeniom ostrzegawczym Organizatora i poleceniom Policji oraz służby porządkowej Organizatora.

REZYGNACJA

W przypadku rezygnacji z udziału w Zawodach, osoba zarejestrowana jest zobowiązana do poinformowania organizatora najpóźniej w przeddzień zawodów lub w dniu zawodów w ciągu pierwszej godziny pracy biura zawodów (telefonicznie, e-mail, osobiście).

W przypadku rezygnacji na trasie Zawodów, niezbędne jest telefoniczne poinformowanie Organizatora o rezygnacji pod numerem wskazanym w pakiecie startowym. Chip pomiaru czasu (wielokrotnego użytku)  jeżeli został wydany, podlega zwrotowi.

OPŁATA STARTOWA

Udział w VI edycji Biegu Wśród Krasnych Pól jest bezpłatny. Organizator rezygnuje z pobierania opłaty startowej. Z uwagi na charytatywny charakter Biegu mogą Państwo dobrowolnie przekazać 1% podatku lub darowiznę na rzecz dziecka niepełnosprawnego zamieszkującego na terenie gminy Krasnopol. Wykaz KRS opublikowany na stronach Gminy Krasnopol i Organizatora

 http://kulturakrasnopol.pl/lista-dzieci-z-gminy-krasnopol-objetych-wsparciem-organizatorow-biegu-wsrod-krasnych-pol/

ŚWIADCZENIA

Organizator zapewnia następujące świadczenia:

 • ubezpieczenie NNW,
 • napój i drobny poczęstunek na mecie,
 • punkty odżywcze na trasie (napoje, przekąski),
 • obsługa sędziowska,
 • pomiar czasu,
 • numer startowy,
 • pamiątkowy medal dla każdego, kto ukończy trasę,
 • nagrody dla najlepszych zawodników uzależnione będą od pozyskanych Sponsorów,
 • zabezpieczenie medyczne Zawodów.

OCHRONA WIZERUNKU, DANE OSOBOWE

Uczestnicy Zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących Zawodów, tj. w szczególności w relacjach z Zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów oraz Sponsorów.

Uczestnicy Zawodów wyrażają też zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Zawodów, zgodnie z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik do regulaminu.

 

EWENTUALNE ZMIANY REGULAMINU

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie Organizatora: www.wsrodkrasnychpol.pl

Uczestnicy są zobowiązani do zapoznawania się z regulaminem wraz z ewentualnymi zmianami.