Bieg młodzieży

VI edycja Biegu Wśród Krasnych Pól została przełożona na 8.08.2021 r..

ZAPISY „BIEG DLA MŁODZIEŻY”   (od ——————)

LISTA STARTOWA 800 m

Regulamin Biegu dla Młodzieży, Wśród Krasnych Pól 02.08.2020 r. godz. 15:40 ( >>OŚWIADCZENIE<< )

 CEL

 • Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców.
 • Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

TERMIN I MIEJSCE BIEGU DLA MŁODZIEŻY

Bieg odbędzie się 02.08.2020 r. (niedziela) godz. 15:40 na stadionie  lekkoatletycznym przy Szkole Podstawowej w Krasnopolu (ul. Wojska Polskiego 63)

12:00 – 15:30 praca Biura Zawodów, wydawanie pakietów startowych
15:40 start kategorii Bieg dla dzieci
15:55 limit czasu dla kategorii Bieg dla dzieci
17:45 dekoracja zwycięzców

DYSTANS I KATEGORIA WIEKOWA

 • Dystans: ok.  800 m
 • Kategorie wiekowe:
 • 1 bieg: 9-12 lat (rok ur. 2011- 2008), dziewczęta i chłopcy
 • 2 bieg: 13-15 lat (rok ur. 2007 – 2005), dziewczęta i chłopcy

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Każde dziecko otrzyma numer startowy, który należy przypiąć do koszulki.
 • W momencie weryfikacji/odbioru numeru startowego oraz podczas biegu i po, obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.
 • Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko przed, w trakcie i po biegu.
 • Opiekun prawny dziecka oświadcza że zapoznał się z regulaminem biegu.
 • Zgłaszający do biegu opiekunowie prawni oświadczają, że start dzieci jest na ich wyłączną odpowiedzialność i że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w biegu.

ZGŁOSZENIA

Zapisy do biegu na stronie internetowej podanej z chwilą uruchomienia zapisów przez Organizatora. Wymagane oświadczenie rodziców/opiekunów. Oświadczenie rodziców można pobrać na stronie organizatora lub wypełnić  w biurze zawodów podczas odbierania pakietów startowych.
Ustalony limit dzieci startujących w zawodach: 30 – decyduje kolejność  zgłoszenia.

 

OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa za bieg: bezpłatny

PROGRAM BIEGU

Bieg dla Młodzieży (dzieci) jest biegiem towarzyszącym dla biegu ”Wśród Krasnych Pól”.

Odbiór pakietów startowych  w biurze zawodów godz. 12:00 – 15:30 ( w budynku  Szkoły Podstawowej w Krasnopolu ul. Wojska Polskiego 63).

Planowany start biegów dzieci:

12:00 – 15:30 praca Biura Zawodów, wydawanie pakietów startowych
15:40 start kategorii Bieg dla dzieci
15:55 limit czasu dla kategorii Bieg dla dzieci
17:45 dekoracja zwycięzców

KLASYFIKACJE I NAGRODY

W biegach dla dzieci będzie prowadzona klasyfikacja w 2 kategoriach wiekowych (dziewczęta i chłopcy). Każdy, kto ukończy bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal. Miejsca 1-3 grawertony, nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Organizator, zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania danych osobowych, oraz zdjęć w celu opublikowania lub przedstawienia imion, nazwisk dzieci na stronach internetowych organizatora w tym stronie i profilu facebookowym  biegu.
 • Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów w tym ruchu drogowego, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 • Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko – uczestnika.
 • W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • Rodzice (lub opiekunowie) uczestników zawodów wyrażają też zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Zawodów, zgodnie z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik do regulaminu.

EWENTUALNE ZMIANY REGULAMINU

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu związanych z procesem organizacyjnym zawodów. Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie Organizatora: www.wsrodkrasnychpol.pl

Rodzice (lub opiekunowie) uczestników zawodów są zobowiązani do zapoznawania się z regulaminem wraz z ewentualnymi zmianami.